HOME

O Bahá'í vjeri


Univerzalna kuća Pravde i Međunarodni centar za poučavanje
 

BÁB

BAHÁ'U'LLÁH

'ABDU'L-BAHÁ

BAHÁ'Í ADMINISTRACIJA

BAHÁ'Í HRAMOVI

BAHÁ'Í SIMBOLI

OSNOVNA NAČELA

JEDNOST ČOVJEČANSTVA

JEDNOST RELIGIJE

SVJETSKI MIR

BAHÁ'Í SPISI

BAHÁ'Í MOLITVE

BAHÁ'Í ZAKONI

KAKO POSTATI BAHÁ'Í?

 

Bahá’í administrativni poredak

U Bahá’í vjeri ne postoji svećenstvo, niti bilo koji pojedinac uživa duhovni autoritet nad drugima. U očima Božjim svi su ljudi jednaki. Ipak, kako bi se upravljalo poslovima Bahá’í zajednice, Bahá’u’lláh i ‘Abdu’l-Bahá su u Svojim Spisima utemeljili institucije da organiziraju i vode Bahá’í zajednice. Ove institucije djeluju na tri razine: lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj. Postoje imenovane i izabrane institucije.


Nadgrobni spomenik
Shoghi Effendija

Skrbništvo: Shoghi Effendi

Instituciju Skrbništva utemeljio je ‘Abdu’l-Bahá. On je imenovao Shoghi Effendija kao Čuvara Bahá’í vjere i jedinog ovlaštenog tumača Bahá’u’lláhovih učenja nakon Njega samoga.

Čuvar je vodio bahá’íe 36 godina i razvio Administrativni poredak Vjere širom svijeta. Imenovao je 27 pojedinaca kao Ruke Božje Stvari sa zadatkom širenja i zaštite Bahá’í vjere.

Univerzalna kuća Pravde

Univerzalna kuća Pravde je vrhovno tijelo Bahá’í vjere kojoj se svi bahá’í okreću. Njenih devet muških članova izabiru Nacionalna duhovna vijeća svijeta svakih pet godina. Njeno sjedište nalazi se na Gori Karmel u Haifi, Izrael (Sveta Zemlja).

Univerzalna kuća Pravde se savjetuje o svim pitanjima koja se tiču čovječanstva u svjetlu učenja Bahá’í vjere i vodi čitavi Bahá’í svijet. Svi bi bahá’í morali slušati njeno vodstvo.

Kontinentalni odbor Savjetnika

Univerzalna kuća Pravde imenuje Savjetnike iz različitih dijelova svijeta da djeluju s Nacionalnim duhovnim vijećima na poučavanju Vjere i zaštiti duhovnog zdravlja Bahá’í zajednice. Oni pomažu Nacionalnim duhovnim vijećima u njihovom radu i izravno rade s pojedincima na razvijanju njihovog znanja o Bahá’í vjeri.

Članovi Pomoćnog odbora i njihovi Pomoćnici

Imenovani od strane Kontinentalnog odbora Savjetnika, članovi Pomoćnog odbora surađuju s postojećim administrativnim tijelima kako bi ojačali rad na poučavanju i oslobodili potencijal vjernika.

Nacionalno duhovno vijeće

U bilo kojoj zemlji u kojoj živi dovoljan broj bahá’ía, delegati na Nacionalnoj skupštini biraju Duhovno vijeće. Devet pojedinaca, bahá’ía (starijih od 21 godine) biraju se između svih bahá’ía te zemlje.

Ono se savjetuje i odlučuje o stvarima Vjere u toj zemlji.

Mjesno duhovno vijeće

U svakom gradu, mjestu i selu gdje živi devet ili više odraslih bahá’ía (starijih od 21 godine) bira se svake godine za članove Mjesnog duhovnog vijeća, da se savjetuju i odlučuju o stvarima Vjere u toj zajednici.


Copyright (c) 2002 Bahá'í vjerska zajednica
Sva prava pridržana

webmaster